Regulaminy

REGULAMIN POBYTU

1. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa warunki pobytu gości w apartamentach bonApartments. Zapoznanie się z regulaminem bonApartments i serwisu rezerwacyjnego użytkownik potwierdza przez dokonanie rezerwacji. Umowa pobytu zawierana jest pomiędzy bonApartments świadczącym usługi zakwaterowania w danym obiekcie, zwanym dalej właścicielem, a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego, zwanym dalej klientem.

2. ZAKRES USŁUG

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie zakwaterowanie. W cenę wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, związanych z zakwaterowaniem, ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu. Właściciel obiektu może natomiast zaproponować na stronie swojego obiektu inne dodatkowe usługi za dodatkową opłatą, ale rodzaj, zakres lub cenę tych usług klient powinien indywidualnie ustalić z właścicielem obiektu.

3. PRZYJAZD, PRZEKAZANIE KLUCZY, WYJAZD

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub inaczej zaznaczono na stronie internetowej danego obiektu lub na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. OBOWIĄZKI KLIENTA

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 6:00. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

5.ZAKAZ PALENIA TYTONIU W OBIEKTACH

W obiektach jest zakaz palenia tytoniu. W razie stwierdzenia palenia tytoniu w obiekcie na klienta zostanie nałożona kara sanitarna w wysokości 100 PLN.

Dopuszcza się palenie tytoniu na balkonach w obiektach które je posiadają.

6.WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W takiej sytuacji klient decyduje, czy chce skorzystać z zaproponowanego mu obiektu. Jeśli nie, to wówczas kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

7. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela, za wyjątkiem umów zawartych z konsumentami.